Rekrutacja

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 

W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U .z 2004r. nr   256, poz.2572 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o  systemie   oświaty   oraz   niektórych   innych    ustaw  (Dz. U. z 2014r., poz.7) .
 2. Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w  Jarosławiu

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego  Przedszkola  Nr 1 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
 • Miejskie Przedszkole Nr 1
 1. ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych  biorą udział dzieci  w  wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w czasie trwania naboru uzupełniającego, w wypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 5. Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w czasie trwania naboru uzupełniającego w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Harmonogram określający  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Miejskiego Przedszkola Nr 1 określa odrębne zarządzenie dyrektora przedszkola.
 3. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 4. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia     w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej tutaj. Wydrukowany  i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia  we wskazanym terminie, tylko w przedszkolu, które na zgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka  tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 6. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w przedszkolu.
 7. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 9. Komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 1. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych kandydatów nie przyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Wypełniony wniosek: podpisują  rodzice /prawni opiekunowie  / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna  rozpatruje wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola w oparciu kryteria głównie i kryteria dodatkowe określone w odrębnym zarządzeniu  dyrektora
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 3. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało  potwierdzone.
 4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandydata.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w którym zostało
 6. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów dotyczących przyjęć:
 3. Wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 4. Niepełnosprawność kandydata – (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata /opiekunów prawnych,
 5. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 6. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -(orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 7. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – j.w.
 8. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 9. Kandydaci objęci pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. 154 i 866) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 10. Kryteria naboru do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  określa Załącznik do Uchwały Nr 19/V/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015r.
 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.