Rekrutacja

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 1. Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U .z 2004r. nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) .

 2. Statutu Miejskiego Przedszkola nr 1 w Jarosławiu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 

 1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 1 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
 • Miejskie Przedszkole nr 1

2. ,,przedszkolu pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

§ 2

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów żłobkowych biorą udział dzieci w wieku od 1 do 3 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

 3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w czasie trwania naboru uzupełniającego, w wypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.

 5. Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w czasie trwania naboru uzupełniającego w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 2. Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Miejskiego Przedszkola nr1 określa odrębne zarządzenie dyrektora przedszkola.

 3. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.

 4. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia we wskazanym terminie, tylko w przedszkolu, które na zgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.

 5. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.

 1. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w przedszkolu.

 2. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.

 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

 4. Komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych kandydatów nie przyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

PRZEBIEG REKRUTACJI

§ 4

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 2. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu kryteria głównie i kryteria dodatkowe określone w odrębnym zarządzeniu dyrektora przedszkola.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych

 opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte

 w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu,

 komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie

 zostało potwierdzone.

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandydata.

 2. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w którym zostało zakwalifikowane.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów dotyczących przyjęć:

 1. Niepełnosprawność dziecka – (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – poświadczona kopia za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych,

 2. Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców dziecka – (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – poświadczona kopia za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych

 3. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – j.w.

 4. Dzieci objęte pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. poz. 154 i 866) – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opiekunów prawnych dziecka.

§6

 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc wposzczególnych grupach wiekowych.